Play 'Where Are You / อยู่ไหนนะ' on GameSalad Arcade

GameSalad

GameSalad

Where Are You / อยู่ไหนนะ

เกมอยู่ไหนนะ เป็นเป็นเกมเสริมทักษะวิชาภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง มาตราตัวสะกดพื้นฐาน 9 มาตรา ประกอบด้วยมาตรา แม่ก กา แม่กก แม่กง แม่กม แม่เกย แม่เกอวแม่กน แม่กด และแม่กบ โดยจำลองให้ผู้เล่นสามารถบังคับตัวละครในด่านต่างๆ เพื่อหาทางออกที่มีคำศัพท์เป็นรูปภาพบนแผนที่ ซึ่งผู้เล่นจะต้องเลือกคำศัพท์ที่ถูกต้อง ภายในเวลา 60 วินาที คำถูกจำนวน 5 คำ คำผิดจำนวน 20 คำ เกมนี้ใช้คำศัพท์จำนวน 180 คำ แบ่งระดับเกมตามความซับซ้อนของแผนที่ จำนวน 4 ด่าน ประกอบด้วย 36 ด่านย่อย เพื่อให้ผู้เล่นเรียนรู้มาตราตัวสะกดพื้นฐาน ด่านละ 9 มาตรา ดังนั้น หากผู้เล่นเล่นครบทั้ง 4 ด่าน จะได้เรียนรู้มาตราตัวสะกดพื้นฐานทบทวนถึง 4 ครั้ง

Share

Link

Embed